Tên khác:
Đơn lá đỏ, Đơn tía.Tên khoa học:
Excoecaria bicolor Hassk.; Excoecaria cochinchinensis Lour; Excoecaria orientalis Pax. et Hoffm; Antidesma bicolor Hassk.
Họ Thầu dầu (Euphobiaceae). 

don dodon la do
8